Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SKWIERZYNIE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

 

§ 1.1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie, działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

§ 2.1. Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka ustala dyrektor poradni zarządzeniem dyrektora.

2. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą: osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a)  pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,

b)  psycholog,

c)  neurologopeda,

d)  rehabilitant,

e)  inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Pracą zespołu koordynuje dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba.

§ 3.1. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie diagnozy, poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

2)  nawiązanie współpracy z:

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie  i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność                            i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§ 4.1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1)  imię i nazwisko dziecka;

2)  numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;

3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

§ 5.1. Program określa w szczególności:

1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki  w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

2)  wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

3)  w zależności od potrzeb – zakres współpracy;

4)  sposób oceny postępów dziecka.

§ 6.1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości  psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym dziecka.

4. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności z dziećmi, które ukończyły 3 rok życia, mogą być prowadzone także w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 7.1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

a)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  w kontaktach z dzieckiem; wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami  a  dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

b)      udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

c)     pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 8.1. Traci moc regulamin pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie z dnia 11 września 2013 r.

Niniejszy Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie przyjęła w dniu 4 października 2017 r.