Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SKWIERZYNIE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r., w sprawie orzeczeń  opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

 

§ 1.1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie, organizowany jest i działa na określonych zasadach Zespół Orzekający Poradni.

§ 2.1. Zespół Orzekający wydaje:

a)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym, ruchowo, w tym z afazją, niesłyszącym lub słabo słyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 3.1. Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie wydaje:

a)   orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni,

b)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, nie korzystających z wychowania przedszkolnego lub nie objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi zamieszkałych na terenie działania poradni,

c) orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących                          i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

d)   orzeczenia dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka, zamieszkałych na terenie działania poradni. 

§ 4.1. Zespół Orzekający powołuje dyrektor poradni zarządzeniem.

2. W skład zespołu wchodzą:

1)         dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2)         psycholog, pedagog oraz lekarz,

3)         inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

4. W posiedzeniu zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

  • na wniosek przewodniczącego zespołu, za zgodą rodzica dziecka/ucznia lub zgodą pełnoletniego ucznia:

a)      nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia                z dzieckiem/uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce

b)      asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy

c)      pomoc nauczyciela

d)     asystent edukacji romskiej

  • na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inny specjalista.

5. W posiedzeniu zespołu mają prawo uczestniczyć i przedstawić swoje stanowisko rodzic dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń.

§ 5.1. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju na pisemny wniosek rodzica dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

2. W celu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wnioskodawca wypełnia wniosek kierowany do Zespołu Orzekającego. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

4. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

3. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  

§ 6.1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawiera odpowiednio:

1) imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;

2) datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;

3) numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

4)  adres zamieszkania dziecka lub ucznia;

5)  w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:

a)  nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,

b)  oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,

c)  nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

6) imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

7) określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii;

8) informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

9) informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;

10) adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;

11) podpis wnioskodawcy.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:

1) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,              o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;

2) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na udział           w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym nauczycieli, wychowawcy, specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej– wyznaczeni przez ich dyrektora;

3) wniosek lub oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na udział w zespole orzekającym z głosem doradczym w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalisty (innych niż wchodzący w skład orzekający);

4) oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;

5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

4. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.

5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:

1)  przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

6. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia                       w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

8. Opinia zawiera w szczególności:

1)  informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia,           w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia                  w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

9. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane    w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

11. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

12. O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia:

1) wnioskodawcę;

2) dyrektora – w przypadku udziału osób w posiedzeniu zespołu;

3) osoby w przypadku udziału tych osób w posiedzeniu zespołu.

§ 7.1. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

2. Z posiedzenie Zespołu Orzekającego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz, informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, osobach uczestniczących w posiedzeniu z głosem doradczym i przedstawionym przez nich stanowisku oraz stanowisku wnioskodawcy

3. Orzeczenie i opinię przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek, którego imię i nazwisko umieszcza się w protokole.

§ 8.1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 13  do rozporządzenia.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie                   o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany                           w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 9.1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do rozporządzenia oraz opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14  do rozporządzenia.

2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia; potrzebą zmiany zaleceń wskazanych                  w poprzednim orzeczeniu lub potrzebą zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie, zespół wydaje odpowiednio: orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia                  o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia                                      o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9–12 do rozporządzenia.

§ 10.1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w  jednym egzemplarzu.

3. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 11.1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

5. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

§ 12.1. Traci moc regulamin pracy Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie z dnia 11 września 2013 r.

 

Niniejszy Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                        w Skwierzynie Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie przyjęła w dniu 4 października 2017 r.