Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

Koncepcja rozwoju

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie

na lata 2013 – 2017

Koncepcja rozwoju placówki została opracowana w oparciu o:

1. Aktualne przepisy prawa oświatowego:

Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami.

Ustawę z dnia 7 września 1991r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawnie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz. U. Nr 173. poz. 1072.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr 228, poz. 1488.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. Nr 228 poz. 1492.

2. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej, Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz strategię działań wyznaczonych przez Radę Powiatu Międzyrzeckiego.

3. Zadania statutowe placówki – Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.

4. Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego, określone na podstawie diagnozy potrzeb rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pedagogów z terenów objętych działaniem poradni.

5. Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenia pracowników merytorycznych.

6. Bazę lokalową.

MISJA

 

MISJĄ PORADNI JEST: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddziaływań edukacyjno-wychowawczych rodziny i szkoły. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozę oraz postępowanie postdiagnostyczne, terapię, profilaktykę, psychoedukację doradztwo i działalność informacyjną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości i pełnego zaangażowania, w trosce o profesjonalne świadczenie usług.

 

WIZJA

 

Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zajmującą istotne miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny i szkoły.

 

KONCEPCJA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

W SKWIERZYNIE

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skwierzynie działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.

Działaniom Poradni przyświeca cel nadrzędny, jakim jest dobro osób korzystających z usług placówki. Zasada pracy specjalistów opiera się na takcie pedagogicznym, życzliwości, dyskrecji, empatii, trosce i poszanowaniu każdego człowieka.

Wysoką jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego zapewnia profesjonalizm i zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w Poradni, którzy realizując swoje obowiązki przestrzegają etyki zawodu nauczyciela.

Poradnia rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia je w planowaniu pracy i prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną oraz edukacyjno-wychowawczą.

Placówka dba o swój optymalny wizerunek. Poprzez wzajemne współdziałanie pracowników oraz współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem. Poradnia analizuje, modyfikuje i rozwija całokształt swoich działań, wychodząc naprzeciw potrzebom tych, do których są one adresowane.

Celem Poradni z jednej strony jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w rozpoznawaniu oraz doskonaleniu ich możliwości, by osiągnęły pełnię rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, z drugiej zapewnienie ich rodzicom i nauczycielom wsparcia w ramach wspomagania edukacyjno-wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży

 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb

 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się

 • współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki

 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach

 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA PORADNI

 

I. PODNOSZENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI PRACY W PORADNI

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego rady pedagogicznej i poszczególnych pracowników w aspekcie realizacji zadań Poradni.

Wspieranie kreatywności i innowacyjności pracowników poprzez aktywizowanie ich do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami placówki i uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Zapewnianie odpowiednich warunków do sprawnej realizacji zadań statutowych Poradni, gwarantujących dostępność infrastruktury, wyposażenie i estetykę pomieszczeń.

Dbanie o wysoki poziom usług w zakresie zadań realizowanych przez placówkę:

 • doposażenie warsztatów pracy w testy, narzędzia i pomoce dydaktyczne  wykorzystywane w diagnozie wielospecjalistycznej; programy komputerowe i inne pomoce niezbędne do prowadzenia różnych form terapii

 • śledzenie nowości wydawniczych, gromadzenie literatury fachowej

 • modernizowanie bazy komputerowej i sprzętu informatyczno-biurowego

Systematyczne monitorowanie stanu bazy i wyposażenia Poradni, zapewniające przebywającym w niej klientom i pracownikom warunków zgodnych z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia bhp i z zakresu udzielania pierwszej pomocy).

Systematyczne, zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji Poradni.

Stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia, przechowywania, oznakowania i udostępniania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN Nr 116. poz. 977 z 2009 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zapewnienie sprawnej organizacji pracy poprzez aktualizację zarządzeń i regulaminów wewnętrznych, statutu placówki oraz koncepcji pracy.

Prowadzenie planowanej polityki kadrowej stosownej do podejmowanych przez Poradnię działań i kierunków jej rozwoju.

Współpraca w zakresie planowania wszelkich działań Poradni dotyczących realizowanych zadań, zarządzeń i organizacji pracy.

 

II. PODNOSZENIE STANDARDÓW UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH PORADNI

 1. Realizacja szerokiego zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, doradztwa zawodowego, uwzględniającej potrzeby dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli w zakresie:

 1. Diagnozowania poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.

 2. Pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 3. Wspomagania dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz ujawnianych deficytów w różnych obszarach funkcjonowania (w tym szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno- społecznym, z chorobami przewlekłymi i innymi).

 4. Prowadzenia terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie ich rodzin:

a) terapii psychologicznej, obejmującej między innymi:

 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-wegetatywnymi

 • dzieci z zaburzeniami adaptacyjno-społecznymi

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 • praca z rodzicami, indywidualna lub grupowa, wspierająca rodzinę w sytuacji konfliktowej lub kryzysowej

 • zajęcia grupowe w zakresie treningu umiejętności wychowawczych, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem rodziny, budowaniem prawidłowych relacji między rodzicami a dziećmi oraz między rodzeństwem

b) terapii pedagogicznej, obejmującej między innymi:

 • dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-motorycznych

 • dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania (w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu)

 • dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki

 • dzieci z zaburzeniami w sferze funkcjonowania społecznego

c) terapii logopedycznej, obejmującej między innymi:

 • dzieci z wadami wymowy

 • dzieci z zaburzeniami mowy

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

d) rehabilitacji ruchowej, integracji sensomotorycznej

e) wczesnego wspomagania rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia obowiązku szkolnego

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego obejmującego między innymi:

 • grupowe zajęcia warsztatowe aktywizujące do świadomego planowania kariery zawodowej

 • indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym trudności decyzyjne w wyborze zawodu,  kierunku  kształcenia i planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, wsparcie osób posiadających przeciwwskazania zdrowotne, specyficzne potrzeby edukacyjne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, w planowaniu kariery zawodowej)

 • diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych

 • indywidualne poradnictwo, konsultacje, prelekcje dla rodziców i nauczycieli

g) wspomaganie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą - diagnoza sytuacji społecznej dziecka, możliwości intelektualnych i potrzeb edukacyjnych, wskazywanie kierunków oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, opieka logopedyczna ukierunkowana na stymulację językową

h) pomoc rodzicom i nauczycielom w realizacji funkcji edukacyjnej i wychowawczej poprzez różnorodne formy oddziaływań

i) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom i nauczycielom

j) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka ich wystąpienia u uczniów klas I-III szkoły podstawowej

k) współpraca ze szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz planów działań wspierających i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, zgodnie z potrzebami wynikającymi z wydanych orzeczeń i opinii

l) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły lub placówki, w tym udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych (interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje, spotkania z rodzicami, grupy wsparcia, udział w radach pedagogicznych, prelekcje, wykłady)

ł) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w postaci prelekcji, warsztatów, szkoły dla rodziców i wychowawców, programów profilaktyczno-wychowawczych, materiałów informacyjno-szkoleniowych

m) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach

n) zapoznanie nauczycieli rozpoczynających pracę w placówkach oświatowych z przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwościach współpracy z poradnią

o) orzekanie o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 • indywidualnego nauczania dla uczniów lub indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Stałe monitorowanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powoływanie zespołów do realizacji zadań zawartych w planie nadzoru pedagogicznego, tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie zmian, tworzenie projektów.

 

III. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, SAMORZĄDAMI, INSTYTUCJAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI ORAZ OŚRODKAMI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CELU LEPSZEGO ROZPOZNAWANIA I ZASPOKAJANIA POTRZEB OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PORADNI

 1. Dbanie o pozytywny wizerunek Poradni w środowisku lokalnym - ścisła współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi, samorządami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka, rodziny i środowiska.

 2. Promocja Poradni - opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, aktualizowanie strony internetowej i folderu Poradni, współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni otwartych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, współudział w akcjach promujących działalność oświatową i pomoc psychologiczno-pedagogiczną  organizowanych przez samorządy lokalne i placówki oświatowe.

 3. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich odpowiadających specyfice pracy placówki, projektów badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

 

IV. UTRZYMYWANIE WYSOKIEGO POZIOMU KULTURY I PROFESJONALIZMU PRACY PORADNI     

 1. Wszyscy pracownicy Poradni przestrzegają zasad etyki zawodowej.

 2. Kadra placówki dąży do profesjonalizmu świadczonej pomocy, opartego na najwyższych wartościach, takich jak dobro i prawda specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu, odpowiedzialności i empatii, a także poczuciu misji niesienia pomocy.

 3. Każdy pracownik dba o wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań,  przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji, profesjonalizmu oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

 4. Kadra pedagogiczna, pracownicy administracji czują się współgospodarzami placówki i wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, zarówno w stosunku do osób korzystających z ofert Poradni, jak i wewnątrz zespołu.

 5. Dyrektor Poradni wraz z kadrą pedagogiczną dba o wypracowanie sposobów właściwej komunikacji wewnątrz zespołu, jak i z klientami.

 6. Polityka zarządzania prowadzona przez Dyrektora oparta jest na tworzeniu pozytywnego klimatu wśród pracowników Poradni, zapewnieniu dobrej organizacji pracy i odpowiednich warunków, co sprzyja skutecznej realizacji zadań statutowych placówki. Niezwykle ważną rolę odgrywa docenianie przez Dyrektora kreatywności pracowników, wspieranie ich w podejmowaniu nowych form pracy i motywowanie do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Koncepcja pracy będzie realizowana, modyfikowana i wzbogacana w razie bieżących potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji. Przedstawione w opracowanym dokumencie działania mają wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże powodzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia organu prowadzącego oraz możliwości finansowych placówki.