Polityka ciasteczek Show more

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, jest równoznaczne z zamieszczaniem ich w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmian w tym zakresie. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce cookies. Więcej

Koncepcja rozwoju

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SKWIERZYNIE

NA LATA 2018 – 2022

 

Koncepcja i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie wyznaczają następujące akty i przepisy prawa oświatowego:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,       w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz. 1647).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
 5. Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie.
 6. Kierunki rozwoju polityki oświatowej państwa.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została założona w 1981 r., mieści się w budynku przy ulicy Mickiewicza 1.

 

MISJĄ PORADNI JEST: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddziaływań edukacyjno-wychowawczych rodziny i szkoły. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozę oraz postępowanie postdiagnostyczne, terapię, profilaktykę, psychoedukację doradztwo i działalność informacyjną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości i pełnego zaangażowania, w trosce o profesjonalne świadczenie usług.

WIZJA: Poradnię widzimy jako nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówkę, oferującą profesjonalne usługi oparte na wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, zajmującą istotne  miejsce wśród placówek wspierających edukacyjną i wychowawczą funkcję rodziny i szkoły.

CHARAKTERYSTYKA PORADNI

Poradnia nasza obejmuje swą opieką teren trzech gmin:

 • Miasto i Gmina Skwierzyna
 • Gmina Przytoczna
 • Gmina Bledzew

Poradnia posiada siedem gabinetów diagnostycznych, gabinet dyrektora, sekretariat oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (łączny metraż zajmowany przez naszą placówkę wynosi 121 m ²).

Wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni posiadają pełne kwalifikacje do zajmowanych stanowisk pracy. Kadra stanowi połączenie doświadczenia zawodowego wynikającego z długotrwałego zatrudnienia w jednej placówce z energią młodszych stażem pracowników. Kadrę poradni wyróżnia gotowość i otwartość na realizację zadań statutowych oraz tych wynikających z bieżących potrzeb. Nasza placówka jest uczącą się organizacją – pracownicy pedagogiczni systematycznie uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego skutkujących uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych, poszerzaniem wiedzy i umiejętności – kompetencji profesjonalnych.

 

ZADANIA PORADNI

Poradnia jest placówką, która podlega ciągłym zmianom wynikającym z potrzeb środowiska – pojawiają się nowe problemy, zagadnienia, które wymagają szybkich i skutecznych rozwiązań. Zmienia się również prawo oświatowe stawiając przed poradnią nowe obowiązki i zadania. To właśnie prawo oświatowe definiuje odbiorców naszych usług, precyzuje obowiązujące działania oraz wyznacza ramy, w których mamy je realizować.

Działaniom poradni przyświeca cel nadrzędny, jakim jest dobro osób korzystających z usług placówki. Zasada pracy specjalistów opiera się na takcie pedagogicznym, życzliwości, dyskrecji, empatii, trosce i poszanowaniu każdego człowieka.

Wysoką jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego zapewnia profesjonalizm i zaangażowanie specjalistów zatrudnionych w poradni, którzy realizując swoje obowiązki przestrzegają etyki zawodu nauczyciela.

Poradnia rozpoznaje potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia je w planowaniu pracy i prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną oraz edukacyjno-wychowawczą.

Placówka dba o swój optymalny wizerunek. Poprzez wzajemne współdziałanie pracowników oraz współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem. Poradnia analizuje, modyfikuje i rozwija całokształt swoich działań, wychodząc naprzeciw potrzebom tych, do których są one adresowane.

Celem Poradni z jednej strony jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w rozpoznawaniu oraz doskonaleniu ich możliwości, by osiągnęły pełnię rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, z drugiej zapewnienie ich rodzicom i nauczycielom wsparcia w ramach wspomagania edukacyjno-wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się
 • współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 •  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej                w przedszkolach, szkołach i placówkach
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                    i opiekuńczych

 

MOCNE STRONY PORADNI

Na podstawie analizy przeprowadzonych ewaluacji (zewnętrznej i wewnętrznych), analizy wymagań wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych, informacji zwrotnych ze środowiska lokalnego, możemy stwierdzić że:

 1. Poradnia posiada korzystne warunki lokalowe do realizacji zadań związanych z diagnozą i terapią osób                     z niepełnosprawnościami.

Posiadamy odpowiednio dostosowane do potrzeb ww. klientów gabinety, windę do przewozu osób niepełnosprawnych wraz          z opiekunem, przestrzennymi i oznakowanymi ciągami komunikacyjnymi oraz sanitariaty spełniające wymogi osób niepełnosprawnych ruchowo.

 1. Poradnia, w odpowiedzi na realne potrzeby naszych klientów, wydłużyła czas pracy poradni (praca do godziny 18).
 2. Poradnia ma korzystną lokalizację (sąsiedztwo dworca PKP i PKS).
 3. Poradnia posiada prawo do wydawania orzeczenia również dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 4. Pracownicy poradni mają wysokie kwalifikacje, dążą do ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, działania ich cechuje profesjonalizm.
 5. Kadra poradni stanowi zgodny zespół, pracownicy wspierają się wzajemnie, wspólnie rozwiązują pojawiające się problemy, trudne przypadki.
 6. Poradnia posiada odpowiednią bazę diagnostyczno-terapeutyczną, dzięki czemu działania podejmowane wobec klientów są zindywidualizowane, dostosowywane do potrzeb klienta, nastawione na pomoc i wsparcie w procesie rozwoju i edukacji.
 7. Poradnia może pochwalić się bogatym specjalistycznym księgozbiorem, z którego na bieżąco korzystają pracownicy poradni poszerzając swą wiedzę zawodową.  Z księgozbioru mogą także korzystać nauczyciele oraz studenci.          W miarę możliwości kupowane są nowe pozycje.
 8. Poradnia oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców (np. zajęcia integracyjne, psychoedukacyjne i inne).

10.  Poradnia wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej (doradca zawodowy prowadzi zajęcia na terenie szkół oraz indywidualne badania zawodowe i konsultacje na terenie szkół i poradni).

11.  Poradnia prowadzi różne rodzaje zajęć terapeutycznych (wczesne wspomaganie rozwoju, terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz rehabilitacja ruchowa (w zależności od rozpoznanych potrzeb).

12.  Poradnia utrzymuje dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym, placówkami objętymi naszą opieką oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – koordynator rodzin zastępczych, Sąd Rejonowy - kuratorzy, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – asystenci rodzin).

13.  Poradnia na bieżąco rozpoznaje i analizuje potrzeby środowiska lokalnego i modyfikuje swoje działania zgodnie                    z pojawiającymi się potrzebami.

14.  Poradnia udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom m. in. szkoleniowe rady pedagogiczne, sieć współpracy                  i samokształcenia, pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

15.  Poradnia prowadzi konsultacje, interwencje i mediacje w szkołach.

16.  Poradnia prowadzi przesiewowe badania diagnostyczne na terenie placówek oświatowych, w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości w mowie i rozwoju psychoruchowym, a także diagnozy Platformą Badań Zmysłów „Widzę”, „Słyszę”, „Mówię”.

 

SŁABE STRONY PORADNI

 1. Wejścia do poradni wspólne z mieszkańcami lokali socjalnych (klatka schodowa wymaga remontu).
 2. Brak specjalisty oraz sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej.

 

Priorytetem poradni będzie dalsze doskonalenie i poszerzanie usług naszej placówki w oparciu o analizę potrzeb środowiska, zgodnie z zadaniami wytyczanymi przez MEN oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Podjęte zostaną działania mające na celu przekształcenie słabych stron w mocne strony poradni, aby placówka funkcjonowała    na jeszcze wyższym poziomie.

 

KIERUNKI ROZWOJU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Mocną stroną poradni jest bardzo dobry kontakt pracowników z klientami: rodzicami, dziećmi, młodzieżą, dyrektorami szkół i placówek, nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Staramy się udzielać pomocy tak, by każdy klient miał równy dostęp do świadczonych usług, a pomoc nasza była profesjonalna, wolna od jakichkolwiek uprzedzeń z uwzględnieniem zapisów zawartych w kodeksie etyki. Ważne jest, aby ta strategia była kontynuowana.
 2. Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujące wysoką jakość świadczonej pomocy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie na coraz wyższym poziomie diagnozy i terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej.
 3. Uaktualnianie banku danych o placówkach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz innych wspierających rozwój dzieci i młodzieży na terenie naszego powiatu/województwa/kraju (aby w przypadku, gdy działania te wykraczają poza działalność statutową poradni, służyć pomocą naszym klientom poprzez wskazanie odpowiedniej placówki).
 4. Rozeznanie potrzeb środowiska, diagnoza potrzeb wykonana przez poszczególne szkoły i placówki w odniesieniu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla trzech grup odbiorców: uczniów, rodziców i nauczycieli, przy współudziale pracowników poradni, zgodnie z zasadami wspomagania szkół i placówek.
 5. Dalsze utrzymanie dobrej współpracy z placówkami, w tym kontynuowanie sieci współpracy i samokształceni dla pedagogów szkolnych oraz spotkania z osobami zajmującymi się organizowaniem w przedszkolu/szkole/placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dbałość o terminowość i jakość opinii, informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy i orzeczeń wydawanych przez poradnię: dbałość, aby treść wydawanych przez poradnię dokumentów była zgodna z obowiązującym prawem oświatowym i w pełni zrozumiała dla odbiorców, w tym osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w ich środowisku.
 7. Prowadzenie, w zależności od zapotrzebowania, grup wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Zielonej Górze, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.) w celu realizacji zadania związanego z działalnością informacyjno-szkoleniową, wspomaganiem dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkoli, szkół i placówek.
 9. Promocja poradni poprzez stałe uaktualnianie strony internetowej i facebooka, dalsze opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli oraz współpracę z lokalnymi mediami publicznymi, współudział w akcjach promujących działalność oświatową.

Koncepcja pracy będzie realizowana, modyfikowana i wzbogacana w razie bieżących potrzeb. Procesy zachodzące w placówce będą służyły realizacji przyjętej koncepcji. Przedstawione  w opracowanym dokumencie działania mają wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże powodzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia organu prowadzącego oraz możliwości finansowych placówki.